• Landelijke verkoop- en servicedekking

Algemene voorwaarden online-consumenten

 IDENTITEIT + DEFINITIES
1.1 De verkoper
Naam: Freebike B.V.

KvK-nummer: 68514905
BTW-nummer: NL857478679B01
IBAN: NL69 INGB 0007 8257 08

Vestigingsadres:
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)85-0867006
E-mail: info@freebike.nl
Bereikbaarheid: Ma-Vr 9:00-17:00

Op onze online verkopen zijn de Bovag voorwaarden van toepassing.

https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-voorwaarden-Fiets-en-GT-A4-webbestand.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG FIETSBEDRIJVEN EN BOVAG GEMOTORISEERDE TWEEWIELERBEDRIJVEN

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Tweewielerbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per september 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene

Voorwaarden vermeld wordt.

 

DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;

- de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk

afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;

- de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

- de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen

en toebehoren wordt verstrekt;

b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/

scooter/bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;

c. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie.

 

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 - De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht

en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij

aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig

indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de

aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen

van kracht, mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

 

Artikel 2 - De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van

een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het

ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze

overeenkomst echter niet nietig.

 

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beide met

eventuele toebehoren;

- de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding

of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

- de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de

levering van die tweewieler;

- de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;

- een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever

optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);

- de wijze van betaling.

 

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijgingen

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden

zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als

gebruikte tweewielers te allen tijde doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen

tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in

valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers worden doorberekend.

De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden

ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten

van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te

vinden.

 

Artikel 5 - De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper

de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie

weken de tweewieler nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst

zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de

verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal

een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van

de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden

schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de tweewieler

heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de

overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden

schade.

3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan

de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te

ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is

overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen

het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op

het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.

4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht

met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 - Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan

alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst,

maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om

binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van

de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs

van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een

lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding

niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat

hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen

beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze

schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden

waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. De bevoegdheid tot

annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de overeenkomst van

koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van onderdelen en

toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen

tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij

op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de

tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk

voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede

een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper

is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De

verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder

van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken,

die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden

gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 8 - Het risico van de tweewieler

De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.

De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke

levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald.

Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte

tweewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper

en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en

eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het

niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van

de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden

zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.

De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de

reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van

een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met meer dan 20% wordt overschreden

of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever

op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. Indien het reparatiebedrag van andere

tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven

prijs tevens:

- bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden

of dreigt te worden overschreden; of

- bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt

te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen

teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst

te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling

van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding

of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de

reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave

van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de

opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht

van de reparateur.

Artikel 10 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in

zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden

aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met

de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook

uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de

Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur

kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende)

zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

 

GARANTIE

Artikel 12 - Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten

(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst

beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van

een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband

met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op

passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.

Artikel 13 - Garantie op tweewielers

1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing

die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals

genoemd in artikel 12.

2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk

heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie,

conform de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond

vastgestelde voorwaarden. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform

de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag

van de gebruikte tweewieler € 250,- of meer bedraagt. De verkoper verleent,

behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte

scooter, snorfiets of bromfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 1/2 is

van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de tweewieler. De verkoper verleent, behoudens

schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte motorfiets

BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 35% is van de oorspronkelijke

cataloguswaarde en minimaal € 3000,- bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen

wordt nimmer BOVAG Garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn

ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde

defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende

omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

Artikel 14 - BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering

van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle

fietsen, snorfietsen, scooters en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende

een periode van drie maanden en bij alle motorfietsen en de daarbij gebruikte materialen

gedurende een periode van zes maanden, in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip

dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie

omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast

uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten

eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud,

zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was. Indien de alsnog

door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft

de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de

reparateur daarvan in kennis stelt;

b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben

verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten

aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel

indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever

aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan

de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland

plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens lid van BOVAG Tweewielerbedrijven te

zijn. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland

noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats

op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze

vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15 - Betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd

als brengschulden.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant

geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van

diensten.

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk

een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één

maand.

4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.

Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum

een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien

dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te

betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de

ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze

rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke

en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de

wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan

(wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving

daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken

na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q.

opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende

tarief.

6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking

gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere

geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei

vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 16 - Bemiddelingsregeling

Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG

Tweewielerbedrijven klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler, of over

de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich eerst tot deze

verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn

klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr.

0900 2692268 (35 eurocent/minuut). Dit met dien verstande dat voor wat betreft klachten

inzake de verkoop van een nieuwe tweewieler deze bemiddelingsregeling slechts hierop van

toepassing is als niet door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of

importeur van de nieuwe tweewieler afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling

slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie.

BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne

op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt

gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening

gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, een en ander met inachtneming

van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten

beschouwing gelaten.

 

Artikel 17 - Geschillenregeling

1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever

en de leden van BOVAG Tweewielerbedrijven. Zij is voorts alleen van toepassing

op:

a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, tenzij door de

koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler

afgegeven garantie.

b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij koper

niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs

van de gebruikte motorfiets mag hierbij niet minder zijn dan 35% van de oorspronkelijke

cataloguswaarde en dient minimaal € 3000,- te bedragen. De koopprijs van de gebruikte

bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder bedragen dan de helft van de

catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag

hierbij niet minder bedragen dan € 250,-.

c. de overeenkomst waarop de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde

BOVAG reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.

2. Is de in artikel 16 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/

opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever

het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting

Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan

46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/

opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot

een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig te maken.

In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie

maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de

Geschillencommissie aanhangig te maken.

3. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/opdrachtgever om het

geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie

Tweewielers gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe, tenzij

de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart. Indien koper/opdrachtgever

de zaak aan de Geschillencommissie Tweewielers heeft voorgelegd, hebben

partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers

ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.

4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het

voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden

krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd

toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Voor

meer informatie hierover raadpleeg www.sgc.nl of informeer bij de Stichting Geschillencommissie

voor Consumentenzaken, waarvan het adres in lid 2 staat vermeld. In het

bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor

uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/

reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Tweewielers oordeelt dat de

kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.

5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers is de

koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.

6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar

zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep

op de gewone rechter is gedaan (zie laatste zin lid 3).

7. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij

het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing

aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend

verklaart in kracht van gewijsde is gegaan De garantstelling van BOVAG betreft een

door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 450,- tegen cessie van de vordering van

koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 450,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde

voorwaarden het maximale bedrag van € 450,- uit aan koper/opdrachtgever. Voor het

meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen,

waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

8. De garantstelling bedoeld in lid 7 geldt niet indien de rechter het bindend advies

vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van

verkoper/reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 450,- per geschil

uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft

gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

 

Artikel 18 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene

Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie

maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.

 

Artikel 19 - Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst

worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren,

de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale

service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen

doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/

opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 20 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke

en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;

c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst

op afstand;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand

ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door

de Ondernemer.

3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de

dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze

termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand

zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet

kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn

overeenkomen.

4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van

toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder

opgaaf van redenen te ontbinden.

5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan

zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen

30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de

Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit

en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de

Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt

van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op

duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de

Consument de volgende gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de

Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd

van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking

kunnen staan;

ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending

en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;

iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom

financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst

tussen de Ondernemer en die derde.

iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;

v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;

vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur

heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet

in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden

en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de

informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van

7 werkdagen te lopen.

8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij

de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG FIETSBEDRIJVEN EN BOVAG GEMOTORISEERDE TWEEWIELERBEDRIJVEN

Versie: november 2020